Redirect Image

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin - Konkurs Zespołów MATERIAFEST XI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu organizowanego w ramach Wydarzenia “Materiafest XI”.

2. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia:

a) Regulamin - niniejszy Regulamin,

b) Wydarzenie - Konkurs Zespołów Materiafest XI,

c) Organizator - Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku,

d) Grupa Projektowa - osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z Przeglądem w imieniu Organizatora,

e) Przegląd - konkurs w ramach Wydarzenia, składający się z etapów wskazanych w ust. 6 Regulaminu,

f) Zgłoszenia - pierwszy etap Przeglądu,

g) Finał - trzeci etap Przeglądu,

i) Zespół - zespół wykonujący muzykę rockową z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym, składający się z co najmniej 2 osób,

j) Nagranie - utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,

k) Komisja - osoby fizyczne wyznaczone przez Organizatora,

l) Zwycięzca - Zespół, który został wskazany jako Zwycięzca przez Jury,

m) Jury - osoby fizyczne wskazane przez Organizatora wybierające spośród Zespołów Zwycięzcę,

n) Nagroda - korzyści materialne, które otrzymują laureaci Finału.

3. Organizatorem Przeglądu jest  Samorządowa Agencja Promocji i Kultur, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-12-79-161,

4. Przegląd skierowany jest do Zespołów, które składają się z co najmniej dwóch osób i które są na początku swojej kariery, co rozumie się jako Zespoły, które nie mają podpisanego kontraktu z wytwórnią fonograficzną. 

5. Przegląd odbędzie się w dwóch etapach:

a) pierwszy etap Przeglądu, czyli Zgłoszenia, trwają od 06 czerwca do 13 lipca 2023 roku,

b) drugi etap Przeglądu, czyli Finał, odbędzie się 25 sierpnia 2023 roku, pierwszego dnia festiwalu Materiafest XI.

6. Warunkiem dopuszczenia zgłaszających się Zespołów do Przeglądu jest prezentacja dwóch Nagrań z autorską muzyką muzyką i tekstem. Nagrania należy udostępnić w dowolnym serwisie hostingowym, a następnie wysłać Organizatorowi poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie materiafest.com

7. Zgłoszenia wysyłane inną drogą niż przez formularz nie zostaną zakwalifikowane do Przeglądu.

8. Zespół oświadcza, że Nagranie jest wolne od wad prawnych, a w szczególności, że nie stanowi plagiatu oraz nie narusza praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zespoły, które wykorzystują nieautorskie Nagrania. W przypadku stwierdzenia wystąpienia takiego zdarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zespołu, który posługuje się takim Nagraniem, z Przeglądu.

10. Zespoły, które zwyciężyły w ubiegłych edycjach Przeglądu, nie mogą wziąć udziału w Konkursie Zespołów Materiafest XI.

11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Przeglądu, Organizator powołuje Komisję, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Przeglądu, interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

12. Podczas pierwszego etapu Przeglądu Nagrania zostaną poddane ocenie Komisji w celu zakwalifikowania Zespołów do drugiego etapu Przeglądu. Zespołami zakwalifikowanymi do drugiego etapu Przeglądu zostają Zespoły, których zgłoszenie dostało najwięcej punktów podczas posiedzenia Komisji.

13. Posiedzenie Komisji odbywa się po zakończeniu pierwszego etapu Przeglądu.

14. Nagrania będą oceniane przez Komisję pod względem: poziomu artystycznego Nagrań, umiejętności muzycznych, sposobu prezentacji Nagrań, przy czym Nagrania niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie będą odrzucone bez poddania dalszej ocenie.

15. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

16. Do Finału zakwalifikowane zostaną 4 Zespoły.

17. Zakwalifikowane Zespoły biorą udział w Finale Przeglądu w dniu 25 sierpnia 2023 r.

18. Zespoły występujące podczas trwania Finału zostaną poddane ocenie Jury, które wyłoni Zwycięzcę.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania poszczególnych Zespołów wprzypadku naruszenia Regulaminu lub podejrzeń dotyczących wpływania na wynik głosowania w przypadku oceniania internetowego.

20. Organizatorzy zapewniają Zespołom zakwalifikowanym do Finału aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w sprzęcie Zespołów. Szkody poniesione przez Zespoły na sprzęcie zapewnionym przez Organizatora są pokrywane przez Zespoły.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Przeglądu.

23. Wysłanie przez Zespół zgłoszenia w ramach Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Zespół.

24. Każdy Zespół zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym Zespoły, których zgłoszenie zostało już przyjęte.

26. Dane udostępnione Organizatorowi przez Zespoły będą wykorzystywane wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.

27. Uczestniczenie w Przeglądzie jest równoznaczne ze zgodą na:

a) wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu,

b) rejestrację audio i video koncertu,

c) zamieszczenie przesłanych materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów w mediach społecznościowych Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących.

28. Dane osobowe osób, które zgłosiły się do Przeglądu, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Przeglądu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

29. Dane osób, które zgłosiły się do Przeglądu, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

30. Osoby, które zgłosiły się do Przeglądu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.