REGULAMIN KONKURS ZESPOŁÓW MATERIAFEST XII

Regulamin – Konkurs Zespołów MATERIAFEST XII

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu organizowanego w ramach Wydarzenia “Materiafest XII” 30-31 sierpnia 2024 r. Szczecinek

2. W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin,
b) Wydarzenie – Festiwal Materiafest XII,
c) Organizator – The Materia, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku (SAPiK)
d) Grupa Projektowa – osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z Konkursem w imieniu Organizatora,
e) Konkurs – przegląd zespołów w ramach Wydarzenia, składający się z etapów wskazanych w ust. 5 Regulaminu,
f) Zgłoszenia – pierwszy etap Konkursu,
g) Finał – drugi etap Konkursu,
i) Zespół – zespół wykonujący muzykę metalową/ rockową z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym, składający się z co najmniej 2 osób,
j) Nagranie – utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
k) Komisja – osoby fizyczne wyznaczone przez Organizatora,
l) Zwycięzca – Zespół, który został wskazany jako Zwycięzca przez Jury,
m) Jury – osoby fizyczne wskazane przez Organizatora wybierające spośród Zespołów Zwycięzcę,
n) Nagroda – występ drugiego dnia MATERIAFEST na głównej scenie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN.

3. Organizatorem Konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-12-79-161,

4. Konkurs skierowany jest do Zespołów, które składają się z co najmniej dwóch osób i które są na początku swojej kariery, co rozumie się jako Zespoły, które nie mają podpisanego kontraktu z wytwórnią fonograficzną. 

5. Konkurs składa się z kilku etapów:
do 7 lipca 2024 – Przyjmowanie zgłoszeń
8 – 20 lipca 2024 – Przesłuchania zgłoszeń
21 lipca 2024 – Ogłoszenie finalistów
30 sierpnia 2024 – Finał Konkursu Zespołów na Forest Stage
31 sierpnia 2024 – Koncert Zwycięzcy Konkursu na Tower Stage

6. Warunkiem dopuszczenia zgłaszających się Zespołów do Konkursu jest przesłanie dwóch Nagrań z autorską muzyką i tekstem oraz nagranie z występu na żywo. Nagrania należy udostępnić w dowolnym serwisie hostingowym, a następnie wysłać Organizatorowi poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.materiafest.com

7. Zgłoszenia wysyłane inną drogą niż przez formularz nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

8. Zespół oświadcza, że Nagrania są wolne od wad prawnych, a w szczególności, że nie stanowią plagiatu oraz nie naruszają praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zespoły, które wykorzystują nieautorskie Nagrania. W przypadku stwierdzenia wystąpienia takiego zdarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu Zespołu, który posługuje się takim Nagraniem.

10. Zespoły, które zwyciężyły w ubiegłych edycjach Konkursu, nie mogą wziąć udziału w Konkursie Zespołów Materiafest XII.

11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

12. Podczas pierwszego etapu Konkursu Nagrania zostaną poddane ocenie Komisji w celu zakwalifikowania Zespołów do drugiego etapu Konkursu. Zespołami zakwalifikowanymi do drugiego etapu Konkursu zostają Zespoły, których zgłoszenie dostało najwięcej punktów podczas posiedzenia Komisji.

13. Posiedzenie Komisji odbywa się po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu.

14. Nagrania będą oceniane przez Komisję pod względem: poziomu artystycznego Nagrań, umiejętności muzycznych, sposobu prezentacji Nagrań, przy czym Nagrania niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie będą odrzucone bez poddania dalszej ocenie. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

15. Do Finału zakwalifikowane zostaną 4 Zespoły.

16. Zakwalifikowane Zespoły biorą udział w Finale Konkursu w dniu 30 sierpnia 2024 r.

17.1. Przebieg Finału Konkursu Zespołów: 
17.1.1. Kolejność występów jest losowana 20 minut przed rozpoczęciem Finału
17.1.2. Każdy zespół ma 20 minut na występ i 15 minut na przepinkę i linecheck przed występem.
17.1.3. Ogłoszenie wyników odbywa się na głównej scenie przed występem głównego headlinera pierwszego dnia festiwalu. 
17.2. Nie ma możliwości korzystania z własnych kolumn gitarowych i basowych ani zestawu perkusyjnego, które zapewnione są przez Organizatora (pkt. 20)
17.3. Zakwaterowanie i backstage:
Zespoły mają do dyspozycji wspólny backstage zaopatrzony w napoje i przekąski. Finaliści mogą skorzystać z noclegu na polu namiotowym bezpłatnie. Zwycięzca Konkursu ma zapewniony nocleg w hotelu od 30.08 do 01.09.2024 r. 

18. Zespoły występujące podczas trwania Finału zostaną poddane ocenie Jury, które wyłoni Zwycięzcę. W skład Jury wchodzi dwóch członków zespołu The Materia i jedna osoba wyznaczona przez Organizatora.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania poszczególnych Zespołów w przypadku naruszenia Regulaminu lub podejrzeń dotyczących wpływania na wynik głosowania w przypadku oceniania internetowego.

20. Organizatorzy zapewniają Zespołom zakwalifikowanym podstawowy backline w postaci kolumn gitarowych i basowych oraz zestawu perkusyjnego.Szczegółową listę backline Organizator prześle Zespołom zakwalifikowanym do finału. Organizator zapewnia zaplecze scenotechniczne (scena, nagłośnienie, światło) wraz z realizatorami (nie ma możliwości pracy z własnym realizatorem dźwięku).

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w sprzęcie Zespołów. W przypadku uszkodzenia sprzętu festiwalowego przez Zespół podczas trwania Finału wszelkie koszty (naprawa, zorganizowanie zastępczego sprzętu, transport itd.) ponosi Zespół.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

23. Wysłanie przez Zespół zgłoszenia w ramach Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Zespół.

24. Każdy Zespół zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym Zespoły, których zgłoszenie zostało już przyjęte.

26. Dane udostępnione Organizatorowi przez Zespoły będą wykorzystywane wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.

27. Uczestniczenie w Przeglądzie jest równoznaczne ze zgodą na:
a) wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Konkursu,
b) rejestrację audio i video koncertu,
c) zamieszczenie przesłanych materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów w mediach społecznościowych Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących.

28. Dane osobowe osób, które zgłosiły się do Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez okres trwania Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

29. Dane osób, które zgłosiły się do Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

30. Osoby, które zgłosiły się do Konkursu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.