REGULAMIN MATERIAFEST XII

Organizator: Miasto Szczecinek, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Miejsce: teren rekreacyjny przy wieży Bismarcka

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w dniach 30-31 sierpnia 2024 r., będą przebywać na terenie rekreacyjnym przy wieży Bismarcka. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jego terenie.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU:

Wstęp na teren imprezy „MateriaFest” odbywającej się dniach 30-31.08.2024 r. na terenie zielonym  przy wieży Bismarcka w Szczecinku jest płatny. Regulamin obowiązuje  30-31 sierpnia  2024 r.

1. Wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
1. 1. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:
a) zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
1.2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt.9

1. 3. Osoby małoletnie mogą przebywać na festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do:
a. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów i spikera prowadzącego imprezę;
b. zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzić ani nie zagrażać bezpieczeństwu innych;
c. przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony ogrodzeniem tymczasowym;
d. poszanowania mienia publicznego oraz zieleni;
e. parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych; w przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu zostanie odholowany na parking policyjny.

3.Zakazane jest:
a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Festiwalu;
b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Festiwalu.

4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem

5. Zabrania się wnoszenia:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń;
b. materiałów wybuchowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
c. wyrobów pirotechnicznych;
d. napojów alkoholowych;
e. butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
f. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
g. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

7. Osoby posiadające przedmioty, których posiadanie jest zabronione, nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.

8. Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.

9. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
a. kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest: powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora, powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia;
b. organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji

11. Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań

13. Niniejszy Regulamin jest dostępny w punkcie informacyjnym na terenie Festiwalu

14. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego

16. Regulamin obowiązuje  30-31 sierpnia  2024 r.